నేను ఇప్పటికీ గుర్తు

కాలం మీరు ఆర్ధికంగా సురక్షిత

జాత్యహంకారం, నేను భావించాడు అత్యంత జాత్యహంకారం నుండి వస్తున్న ఫిలిపినో పురుషులు ఎవరు బహుశా భావించాడు బెదిరించారు నా ఉనికిని. పాత ఫిలిపినో టాక్సీ డ్రైవర్ నాకు చెప్పారు, ప్రజలు భయపడుతుంది ద్వారా నల్ల ప్రజలు ఎందుకంటే మా. మొత్తంమీద, ఫిలిపినా అమ్మాయి ఉంటే, మీరు తెలుపు, న ఆసక్తి బ్లాక్ పురుషులు. మీరు ఒక రద్దీ పబ్లిక్ స్పేస్, మీరు ప్రయత్నించండి జారడం ఆమె మీ సంఖ్య ఒక కాగితం ముక్క, ప్రజలు చూడటం రెండూ మీరు పబ్లిక్ లో

About