లో మధ్య ఆటం, రచయిత ఈ బ్లాగ్ కు పోయి ఫిలిప్పీన్స్.

తన అనుభవం గురించి, జీవన విశేషములు ఈ రాష్ట్రంలో, మరియు కూడా ఎలా పొందాలో న చేరి చాలా సమృద్ధిగా ఫిలిప్పీన్. అతను చాలా శ్రద్ధ సంక్లిష్టతలను మరియు విషయాలు అన్ని రకాల. అదనంగా, ఒక గణనీయమైన భాగం యొక్క ఆసక్తి రచయిత లక్ష్యంతో పరిచయం మరియు నిర్మించడానికి సంబంధాలు స్థానిక మహిళలు, తో పరిచయం పొందడానికి స్థానిక బ్యూటీస్ పరిగణనలోకి, విశేషములు, వారి ప్రవర్తన.

ఫిలిప్పీన్స్

About