నేను ఏమి చెప్పగలను

లేదు తో ఘన వృత్తి

ధన్యవాదాలు మరియు మీరు పాఠశాల నా తాత పోరాడారు. ఈ విభాగం లో వచ్చింది బెర్లిన్, సార్జెంట్. ఆఫీసు ఉంటే ఏమి గురించి తెలిసిన తన విధి దయచేసి నివేదిక. మెయిల్ ముందుగానే ధన్యవాదాలు, కానీ నేను విన్న చేసిన ప్రకటనలలో మరియు ఎవరు తెలుసు ఓల్గా, కానీ ఉన్నా ఏమి ఆమె నిరూపించాడు. అందరికీ ఆ అవకాశం ఉంది. మార్గం ద్వారా, ఆమె నిర్మాత నిర్వహించేది ఉంది, ఇది అందంగా ఇండిగో పిల్లలు — కేవలం. ఎసోటెరిజం మరియు స్కెప్టిక్స్ ఆధారంగా దీర్ఘకాల పరిశీలనలు ఇండిగో నిర్ధారించింది: ‘విద్య ఇండిగో పిల్లలు పోల్చి విజయం పైగా ఫాసిజం’

About